Fixing banner

Salgs- og leveringsbetingelser

Definitioner

Følgende udtryk har, når de anvendes i disse generelle vilkår, nedenfor angivne betydninger, så vidt andet ej særskilt angives:

Med BC Technic ApS menes BC Technic ApS Brundevej 9, Brunde, 6230 Rødekro, Danmark.

Med Kunden menes den fysiske eller juridiske person, som bestiller produkter

Med Produkt menes de skruer, bolte og andre varer, som BC Technic ApS udbyder til salg og levering, herunder varer til erstatning for defekte varer, som vi har givet vore kunder brugsret til.

 

Generelt

Disse generelle vilkår gælder som aftalegrundlag for alle BC Technic ApS leverancer af alle produkter og dækker samtlige forhold, og medmindre parterne skriftligt har aftalt andet ved bestillingen, anses kunden at have accepteret vilkårene. Kundens egne vilkår får ingen indvirkning på aftalen. Indholdet i nærværende vilkår kan udvides eller forandres af BC Technic ApS med 30 dages skriftligt varsel.

For at en bestilling skal være bindende for BC Technic ApS, må bestillingen skriftligt bekræftes af BC Technic ApS, før leverancen gennemføres. BC Technic ApS kan levere fra vores leverandører; dette kan medføre, at kunden får sine produkter leveret fra et andet land end Danmark sammen med en følgeseddel udstedt af BC Technic ApS i dette land. Selvom følgesedlen måtte indeholder salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra disse vilkår, er det BC Technic ApS  vilkår, som gælder. Kunden har ansvaret for sit valg af produkter ligesom for sin anvendelse af disse og det derved opnåede resultat. Følger kunden råd og vejledning givet af BC Technic ApS medarbejdere eller forhandlere angående oplagring, applikation eller brug af produktet og denne ikke er givet skriftligt, er det kundens egen risiko, og BC Technic ApS kan ikke gøres ansvarlig.

 

Priser og mængder

Alle afgivne tilbud forstås fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 10 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, uanset om det er anført eller ej. De tilbudte priser er altid de på tilbudsdagen gældende, idet BC technic ApS forbeholder sig ret til at afregne med de på leveringsdagen gældende priser og afgifter, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i tilbudet.

Bekræfter BC Technic ApS en ordre, er alle priser og afgifter, der er anført i ordrebekræftelsen, de på ordrebekræftelsesdagen gældende, idet BC Technic ApS forbeholder sig at afregne til de på leveringsdagen gældende priser og afgifter, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Dette gælder også i tilfælde af ændringer af valutakurser og råvareprisnoteringer.

Angivne priser kan i særskilte tilfælde ekskludere afgifter, som BC Technic ApS i henhold til lov er forpligtet til at indkræve. I sådanne tilfælde tillægges afgiften ved fakturering og kunden accepterer BC Technic ApS ret til at fakturere afgiftsbeløbet samt betale tilsvarende tillægsafgifter.

Priserne er eksklusive moms men inklusiv told, og baseret på den aktuelle dagskurs på USD.

 

Betalingsvilkår

Såfremt BC Technic ApS ikke angiver andet i sin ordrebekræftelse skal betaling erlægges mod faktura senest 8 dage fra fakturadatoen under forudsætning af, at der er aftalt kredit. BC technic ApS udfærdiger faktura ved leverancen. Ved forsinkelse med betalingen er BC Technic ApS berettiget til forsinkelsesrente med to (2) procent per på begyndt måned. For skriftlige betalingspåmindelser og andre forhold, som har til formål at formå kunden at erlægge betaling for forfalden skyld, er BC Technic ApS berettiget til et gebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Dersom varer, der ifølge aftale skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af Kunden, kan BC Technic ApS efter eget valg lade varerne bortsælge for kundens regning efter advis til denne, eller oplægge varerne for kundens regning, således at kunden skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Ved oplagring henligger varerne for kundens regning og risiko. Såfremt kunden ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er BC Technic ApS ikke forpligtet til yderligere levering.

Selvom kunden reklamerer for fejl eller mangler i leverancen er kunden forpligtet til inden aftalt tid at betale købesummen for den del af leverancen, som ikke er fejlagtig eller mangelfuld.

 

Leverence, forsinkelse, transport og risikoens overgang

Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt. BC Technic ApS vil tilstræbe at levere ifølge aftalen, men påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser.

BC Technic ApS forsinkelse med leverancen berettiger ikke kunden til skadeserstatning eller anden erstatning uanset årsagen til forsinkelsen.

Såfremt parterne ikke har aftalt andet, sker levering ab BC Technic ApS lager i Rødekro. Hvis Kunden ikke selv afhenter produkterne, sørger BC Technic ApS for kundens regning for transport af produkterne til kundens adresse. BC Technic ApS vælger transportform, men tegner ikke transportforsikring af produkterne.

 

Ejendomsforbehold

BC Technic ApS forbeholder sig ejendomsretten af produktet indtil at det er betalt, som sikkerhed for sit krav på købesummen med tillæg af renter og omkostninger inden for rammen af den for tiden gældende lovgivning.

 

Garanti

Produkterne leveres med de garantier som producenten eller leverandøren tilbyder BC Technic ApS. Kunden kan ikke få nogen yderligere produkt garanti fra BC Technic ApS. Garanti perioden forlænges ikke som følge af at BC Technic ApS afhjælper fejl eller foretager omlevering af produkterne. BC Technic ApS hæfter ikke for fejl som forårsages af urigtig anvendelse, for ændringer eller af ulykker. Producentens eller leverandørens garanti udvides, indskrænkes eller påvirkes ikke af nogen yderligere forpligtigelser eller ansvar for BC Technic ApS på grund af, at BC Technic ApS har udøvet teknisk rådgivning eller service i forbindelse med levering af produkter.

BC Technic ApS ansvar for fejl i et leveret produkt begrænser sig til ovennævnte, og kunden har ikke ret til nogen anden kompensation i anledning af fejl i det leverede produkt.

BC Technic ApS påtager intet som helst ansvar for følgeskader og tab, uanset om der er tale om kontraktbrud, tort, fejlinformation o.l., som måtte opstå ved eller i forbindelse med vor leverance af varer til kunden.

 

Reklamationer

Det er kundens ansvar at kontrollere produkter ved modtagelse med hensyn til eventuelle fejl og beskadigelser. Finder kunden ved sin undersøgelse af produktet fejl eller beskadigelse skal kunden reklamere dette skriftligt og uden ugrundet ophold og forsinkelse dog senest 5 hverdage fra modtagelsen. I modsat fald anses kunden at have godtaget produkterne. Hvis BC Technic ApS har et berettiget krav mod producenten eller leverandøren, indtræder kunden i kravet over for denne.

Varer tages ikke retur uden forudgående skriftlig aftale med BC Technic ApS. Husk altid at opgive vare-, følgeseddel- og referencenummer, samt navn på den person, med hvilken returneringen er aftalt. Uden disse oplysninger vil produktet ikke blive krediteret.

 

Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende produktansvar:

BC Technic ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af BC Technic ApS eller andre, som BC Technic ApS har ansvaret for. BC Technic ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i kundens besiddelse. BC Technic ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er BC Technic ApS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. BC Technic ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning BC Technic ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde BC Technic ApS skadesløs i samme omfang, som BC Technic ApS ansvar er begrænset efter det ovenfor nævnte. Disse begrænsninger i BC Technic ApS ansvar gælder ikke, hvis BC Technic ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. BC Technic ApS og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

 

Force majure

BC Technic ApS er berettiget til at forlænge en aftalt tidsplan i tilfælde af arbejdskonflikt, krig, sabotage, brand, vandskade, indbrud, myndighedsforskrifter, fejl, brister, forsinkelse i energiforsyningen, telefonforbindelsen eller anden kommunikation, i transport eller i underleverandørers præstation eller i andre forhold udenfor BC Technic ApS eller leverandørens kontrol, som forhindrer leverancens gennemførelse.

 

Gældende lov

Retsspørgsmål i forbindelse med tvister skal behandles efter gældende dansk lov, og sagen afgøres ved den lokale Byret

close-w
Luk
close-w
Luk
dk